achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení Konference delegátů PDŠS 2019 1.2.2019

Konference delegátů PDŠS pro rok 2018 vzala na vědomí zprávu o činnosti PDŠS za rok 2018 vč. jednotlivých komisí, zprávu RK a informaci zástupce ŠSČR, odvolala místopředsedu VV PDŠS a zvolila jeho zástupce, schválila členské příspěvky pro rok 2019, počty delegátů na příští konferenci PDŠS, hospodaření za rok 2018, příspěvky na režijní výdaje členům VV PDŠS a návrh rozpočtu PDŠS na rok 2019, rozhodla o pokračování motivace na příští Konferenci delegátů PDŠS, zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR 2019, pověřila VV PDŠS provedením opatření ve smyslu závěrů a usnesení Konference, uložila VV PDŠS realizovat řadu schválených úkolů a totéž uložila i všem klubům/oddílům.
USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 26. 1. 2019 v Chocni

 

 

 

Konference PDŠS

 

1) bere na vědomí

 

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2018 přednesenou předsedou Ing. Jiřím Koskem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí

b)      zprávu Revizní komise

c)      informaci zástupce ŠSČR

 

 

2) schvaluje

 

a)      členské příspěvky PDŠS v základní výši 100,- Kč pro členy od 19-65 let věku, 50,- Kč pro členy do 18 a nad 65 let věku a 20,- Kč pro členy věku do 10 let (r. 2010)

b)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých

započatých 50 členů oddílu (k 31. 12. 2019)

c)      hospodaření PDŠS za rok 2018 s přebytkem hospodaření ve výši 6.276,- Kč a zůstatkem na účtu ve výši 83.911,65 Kč

d)     příspěvky na paušální výdaje za rok 2018 členům VV a předsedovi RK v celkové výši  9.000,- Kč – z toho předsedovi, KM a hospodáři po  2.000,- Kč, STK  1.500,- Kč, KR,  TMK a předsedovi RK po 500,- Kč

e)      rozpočet na rok 2019 ve výši částky příjmů 213.000,- Kč, výdajů 248.000,- Kč, celkově se ztrátou 35.000,- Kč, která bude hrazena z přebytku na účtu organizace

 

3) rozhodla

 

a)      o motivaci k účasti na konferenci s tím, že za účast každého zástupce (delegáta) oddílu bude poskytnuta sleva na startovném ve výši 400,- Kč

 

4) odvolává p. JUDr. Romana Krmenčíka z členství ve VV PDŠS

            

5) volí

 

a)      delegáty na konferenci ŠSČR pány F. Janečka, M. Kalhouse, M. Londina a M. Sabola                                                                                a náhradníka pana J. Hájka

b)      pana ing. Františka Navrátila do VV PDŠS

 

 

6) pověřuje VV PDŠS

 

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference včetně potřebných úprav rozpočtu

 

 

 

7) ukládá

 

a)      VV PDŠS

 

     - odstranit nedostatky v registraci PDŠS ve Veřejném rejstříku

                                                                                         zodpovídá: předseda

- prověřit funkčnost org. pracovníků oddílů a aktualizovat adresář (v zákonné formě)

zodpovídá: předseda

                                                                                              termín: k 1.4.2019                                                                

     - uspořádat školení (doškolení) rozhodčích

                                                                                              zodpovídá: KR

     - věnovat potřebnou pozornost výchově talentované mládeže

                                                                                               zodpovídá: KM, TMK         

     - provést kontrolu plateb od oddílů před losováním soutěží družstev               

zodpovídá: hospodář a STK

     - zabývat se diskusními příspěvky přednesenými na konferenci

                                                                                               zodpovídá: předseda

- zajistit vytvoření nových webových stránek kraje (s omezením - bez možnosti vkládat

   komentáře), vč. loga a obsazení osoby správce webu

 

b)      Oddílům

 

- oznamovat sekretáři VV neprodleně všechny změny v kontaktech (adresáři) funkcionářů

   oddílů

- dodržovat stanovené termíny a potřebné náležitosti dokumentů (např. přihlášek, faktur,

   soupisek) ve sportovní i dalších oblastech činnosti

- věnovat svým webovým stránkám patřičnou pozornost a péči

 

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.