achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Usnesení Konference delegátů PDŠS 2018 5.2.2018

Konference delegátů PDŠS pro rok 2018 vzala na vědomí zprávu o činnosti PDŠS za rok 2017 vč. jednotlivých komisí, schválila členské příspěvky pro rok 2018, počty delegátů na příští konferenci PDŠS, hospodaření za rok 2017, příspěvky na režijní výdaje členům VV PDŠS a návrh rozpočtu PDŠS na rok 2018, rozhodla o pokračování motivace na příští Konferenci delegátů PDŠS, zvolila delegáty na Konferenci ŠSČR 2018, pověřila VV PDŠS provedením opatření ve smyslu závěrů a usnesení Konference, uložila VV PDŠS realizovat řadu schválených úkolů a totéž uložila i všem klubům/oddílům.
USNESENÍ

konference Pardubického krajského šachového svazu

konané dne 27.1. 2018 v Chocni

 

 

 

Konference PDŠS

 

1) bere na vědomí

 

a)      zprávu o činnosti PDŠS za rok 2017 přednesenou předsedou Ing.  Jiřím Koskem a doplněnou zprávami jednotlivých komisí

b)      zprávu Revizní komise

c)      vznik nového šachového oddílu TJ Sokol Nekoř

 

2) schvaluje

 

a)      členské příspěvky PDŠS v základní výši 100,- Kč pro členy od 19-65 let věku, 50,- Kč pro členy do 18 a nad 65 let věku a 20,- Kč pro členy věku do 10 let (r. 2009)

b)      počty delegátů na příští konferenci PDŠS a to v počtu 1 delegát na každých

započatých 50 členů oddílu (k 31.12.2018)

c)      hospodaření PDŠS za rok 2017 se schodkem hospodaření ve výši 9.717,- Kč a zůstatkem na účtu ve výši 77.635,65 Kč

d)     příspěvky na režijní výdaje za rok 2017 členům VV a předsedovi RK v celkové výši  9.000,- Kč

         z toho předsedovi, KM a hospodáři po  2.000,- Kč,  STK  1.500,- Kč, KR,  TMK

      a předsedovi RK po  500,- Kč

e)      rozpočet na rok 2018 ve výši částky příjmů 211.000,- Kč, výdajů 237.000,- Kč, celkově se ztrátou 26.000,- Kč, která bude hrazena z přebytku na účtu organizace

 

3) rozhodla

 

a)      o motivaci k účasti na konferenci s tím, že za účast zástupce (delegáta) oddílu bude poskytnuta sleva na startovném ve výši 400,- Kč za delegáta oddílu

 

4) volí

 

a)      delegáty na konferenci ŠSČR pány  F. Janečka, M. Kalhouse, V. Janečka a náhradníka P. Kylara

 

5)  pověřuje VV PDŠS

 

a)      provádět potřebná opatření ke své činnosti ve smyslu závěrů a usnesení konference včetně potřebných úprav rozpočtu

 

 

6) ukládá

 

a)      VV PDŠS

 

-  prověřit funkčnost organizačních pracovníků  oddílů a aktualizovat adresář 

zodpovídá: předseda

                                                                                              termín: k 1.4.2018                 

     -  uspořádat školení trenérů

                                                                                              zodpovídá: TMK

     -   uspořádat školení (doškolení) rozhodčích

                                                                                              zodpovídá: KR

     -  věnovat potřebnou pozornost výchově talentované mládeže

                                                                                               zodpovídá: KM, TMK         

     -  provést kontrolu plateb od oddílů před losováním soutěží družstev              

zodpovídá: hospodář a STK

     -  zabývat se diskusními příspěvky přednesenými na konferenci

                                                                                               zodpovídá: předseda

-  zabývat se vytvořením nových webových stránek kraje, vč. loga a obsazením osoby správce webu       

      

 

b)      Oddílům

 

-   oznamovat sekretáři VV neprodleně všechny změny v kontaktech (adresáři) funkcionářů

    oddílů

-   dodržovat stanovené termíny a potřebné náležitosti dokumentů (např. přihlášek, faktur,

    soupisek) ve sportovní i dalších oblastech činnosti

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.